Lectin free Teff sourdough - min. order 2

$29.99

Lectin free Teff sourdough - min. order 2

$29.99

Description

Ingredients:

Water, Teff flour, sorghum, millet flour, tapioca starch, psyllium, honey, olive oil, salt.